Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów
 w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
2.     Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. realizacja badań w ramach prac
      dyplomowych),
3.     Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej,
4.     Umiejętność analizy i interpretacji wyników,
5.     Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac
      naukowych,
6.     Znajomość technik laboratoryjnych, m.in.:
·   Hodowli in vitro komórek zwierzęcych;
·   Analiz ekspresji genów (real-time PCR) i białek (Western Blot);
·   Technik laboratoryjnych (ELISA, immunohistochemia).
7.     Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.
 
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe oraz doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem, list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego).
 
Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu OPUS 20, pt. „Iryzyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży", kierowanym przez prof. dr hab. Ninę Smolińską.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Ilość miejsc stypendialnych: 2
Termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2021, 00:00
Termin rozstrzygnięcia: 12 sierpnia 2021, 00:00
Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium wypłacane przez 48 miesięcy od daty podpisania umowy:
    w wysokości 2 660 zł (24 miesiące), następnie 3 830 zł (24 miesiące),
2. Kandydat w dniu podpisania umowy powinien być wpisany na listę doktorantów Szkoły
    Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy Prawo
    o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668).
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:
·     CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje
    w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody,
    staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie
    na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą
    o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.
”)
,
·     kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
·     list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego,
·     kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych.
·     Oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły
    Doktorskiej UWM w roku akademickim 2021/22.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.07.2021
Data publikacji:
15.07.2021 18:58
Data aktualizacji:
15.07.2021 18:59
Liczba wyświetleń:
488
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument