K O N K U R S na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej;
 • predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;
 • dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nowoczesnymi materiałami dla zastosowań w inżynierii mechanicznej co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 1a i 1b) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
  21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
 • doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • staż pracy w zakładach o profilu mechanicznym;
 • gruntowna znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyk promieniowania rentgenowskiego w badaniach materiałowych;
 • doświadczenie w zaawansowanych metodykach badawczych w zakresie materiałowo-technologicznym;
 • doświadczenie z zakresu analizy numerycznej struktury geometrycznej powierzchni;
 • znajomość metodyk komputerowego wspomagania w doborze materiałów w projektowaniu inżynierskim.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje,
  że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N;
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni,
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania
   przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r.
  poz.478).
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem 16.08.2021 r.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2021
Data publikacji:
16.07.2021 08:43
Data aktualizacji:
16.07.2021 08:53
Liczba wyświetleń:
622
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument