Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   specjalista z Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
·   stopień dr n med.,
·   staż pracy jako lekarz w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii,
·   znajomość języka angielskiego,
·   doświadczenie zawodowe w ośrodkach zagranicznych,
·   udział w projektach międzynarodowych,
·   skonkretyzowane plany naukowe dotyczące działalności anestezjologii i intensywnej terapii
·   co najmniej 80 pkt. MNiSW;
·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
·   co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
·   co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
·   co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
     analiza bibliometryczna,  
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
      prowadzących działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
      lub artystycznej (bez daty);
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
   w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 19.09.2021.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   4680-4700 zł. brutto.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478
).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 09:30
Data aktualizacji:
10.09.2021 10:02
Liczba wyświetleń:
831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument