Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Radiologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    tytuł zawodowy i uprawnienia lekarza
·    tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz certyfikowane uprawnienia
    z zakresu medycyny sportowej
·     umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu badań USG min. 5 lat
·     udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz realizacja zajęć z USG
    min. 2 lata
·     kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktyczno-naukowej
·     znajomość języka angielskiego
·     komunikatywność
·     umiejętność pracy w zespole
·     autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/
    rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·      kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu
    dydaktycznego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela
     z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.09.2021.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale
    3205-3300 zł. brutto.
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.
Dz. U.
    z 2021 r., poz. 478
).
                                                           

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.07.2021
Data publikacji:
20.07.2021 10:24
Data aktualizacji:
10.09.2021 09:56
Liczba wyświetleń:
585
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystentdydaktyczny KRadiologii.pdf232.28 KB