Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
·   tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
·   spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
   tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku),
·   prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
·   doświadczenie w zakresie działalności klinicznej,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
·   znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
·   znajomość obsługi programu Klinika XP
·   znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
   dydaktycznych,
 
Wykaz dokumentów:
1.    Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2.    Życiorys (CV).
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
4.    Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.    Kopia dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
6.    Wykaz dorobku naukowego.
7.    Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
8.    Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców
     – polskiego.
9.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia
      do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
11. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
     o szkolnictwie wyższym i nauce.
12. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy
13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
   w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
   23 sierpnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2021 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2021
Data publikacji:
22.07.2021 13:31
Data aktualizacji:
23.09.2021 12:15
Liczba wyświetleń:
492
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Chirurgia asystent wynik konkursu.pdf311.14 KB