Konkurs na stanowisko asystenta klinicznego w grupie pracowników dydaktycznych w Poliklinice Weterynaryjnej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko  asystenta  klinicznego w grupie pracowników dydaktycznych
w Poliklinice Weterynaryjnej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
·  tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
·  prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
·  doświadczenie w działalności klinicznej w obszarze zwierząt towarzyszących,
·  dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinie weterynaria, w szczególności w okresie
  ostatnich 3 lat,
·  znajomość obsługi programu Klinika XP.
 
Wykaz dokumentów:
1.    Podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia.
2.    Życiorys (CV).
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
4.    Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.    Kopia potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
6.    Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego  w dyscyplinie weterynaria.
7.    Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
8.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
9.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy
11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta klinicznego: 3 205 PLN.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
   23 sierpnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2021
Data publikacji:
22.07.2021 13:40
Data aktualizacji:
23.09.2021 12:11
Liczba wyświetleń:
624
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent kliniczny wynik konkursu.pdf308.93 KB