Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii
w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
·    posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie geodezji i kartografii
   lub w zakresie gospodarki przestrzennej.
 
Ponadto posiada:
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych (wykonawca w co najmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł krajowych lub ze źródeł zagranicznych).
 • udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, poświadczone autorstwem lub współautorstwem minimum 4 publikacji naukowych,
  w tym co najmniej 3 w czasopismach, które zgodnie z Komunikatem MNiSW z 09.02.2021 r. mają przyznane min. 100 punktów.
 • udokumentowany aktywny udział w naukowych konferencjach krajowych z zakresu gospodarki przestrzennej (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wyceny nieruchomości oraz analizy rynku nieruchomości).
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej.
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych.
 • znajomość obsługi programów QGIS, Statistica, Excel.
 • znajomość języka angielskiego i biegłą znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 4. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnych.
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
 6. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 8. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
 9. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego–dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu 
  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
Informacje:
Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
   w terminie od 30 lipca 2021 do 30 sierpnia 2021 roku w godz. 8.00-10.00.
·   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
·   Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć i planów,
   o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej
   Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi 3.205 zł brutto.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
   z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.07.2021
Data publikacji:
29.07.2021 13:58
Data aktualizacji:
06.10.2021 12:54
Liczba wyświetleń:
506
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
informacja_o_wynikach_konkursu_A_Chmielewska.pdf61.46 KB