Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
·  tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
·  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
·  praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń
   zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa chirurgicznego (min. 5 lat),
·  ukończony kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa
   chirurgicznego,
·  udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne i specjalistyczne,
   kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych,
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·  znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. kopia prawa wykonywania zawodu,
7. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia,
    dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
8. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona
    internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM -
    „baza dokumentów”),
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
   w terminie do dnia 6 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.   
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkt zawiera się w przedziale: 4680-5000 zł brutto.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.478).                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.08.2021
Data publikacji:
03.08.2021 11:36
Data aktualizacji:
03.08.2021 11:36
Liczba wyświetleń:
381
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument