Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych oraz mile widziany stopień naukowy doktora
   habilitowanego,
·  tytuł zawodowy lekarza,
·  prawo wykonywania zawodu lekarza,
·  ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie alergologii i/lub
   chorób płuc i/lub pediatrii,
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie,
·  udział w zagranicznych stażach, kursach, stypendiach i szkoleniach,
·  kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·  znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM
    w Olsztynie,
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona
    internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
    do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
       (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
       z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
12.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
   6 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.08.2021
Data publikacji:
03.08.2021 11:48
Data aktualizacji:
03.08.2021 11:48
Liczba wyświetleń:
385
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument