UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera

Strona została usunięta dnia: 5 sierpień, 2021 - 13:46

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
   prace związane z procesem koncepcyjnym oraz wyposażaniem laboratorium nauk przyrodniczych
   i laboratorium o żywności i żywieniu,
   opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego dla różnych grup docelowych (odbiorców
   oferty edukacyjnej),
   współpracę przy opracowywaniu finalnej dokumentacji scenariuszowej, opracowywanie
   i testowanie scenariuszów działań,
   udział w odbiorach częściowych i końcowych wyposażenia laboratoriów i pozostałego wyposażenia
   CPNiI,
   przygotowywanie postępowań (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia) o zamówienia
   publiczne,
   współpraca z Wykonawcami w zakresie dostosowywania przestrzeni i urządzeń do możliwości
   wybranych grup docelowych w tym osób niepełnosprawnych,
   współpraca ze placówkami edukacyjnymi z terenu woj. warmińsko-mazurskiego,
   koordynacja wyposażenia i kontakt z Wykonawcami dostarczającymi meble ogólne
   i specjalistyczne, sprzęt konferencyjny, komputerowy i optyczny,
   pozyskiwanie finansowania na programy i wydarzenia CPNiI od sponsorów, darczyńców
   korporacyjnych i indywidualnych,
   tworzenie oraz konsultacje merytoryczne programów i wydarzeń oraz materiałów pisemnych,
   treści zamieszczanych w komunikatach ekspozycyjnych i stronie CPNiI,
   weryfikacja jakości i sposobu korzystania z eksponatów oraz inicjowanie i wdrażanie zmian
   w strefie dziecięcej,
    organizacja i prowadzenie warsztatów, pokazów naukowych, szkoleń dla animatorów i innych
    działań popularyzujących naukę,
     koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem strefy dziecięcej oraz Teatru Wysokich
    Energii,
     przygotowanie oferty programowej, skierowanej do przedszkoli,
     pozyskiwanie wolontariuszy do CPNiI spośród studentów UWM,
     współpraca z Kołami Naukowymi UWM w przygotowywaniu i rozliczaniu umów sponsorskich,
     dbanie o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do prowadzenia działań edukacyjnych,
     bieżąca obsługa edukacyjna na wystawach i w pracowniach, 
     demonstracja doświadczeń naukowych, prowadzenie warsztatów i pokazów w siedzibie oraz poza
    siedzibą CPNiI oraz przygotowanie oferty edukacyjnej, 
     opracowywanie, budżetów, zapotrzebowań i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji
    ww. przedsięwzięć,
     opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych związanych z ekspozycjami, 
     praca nad ofertą programową instytucji,
     tworzenie oraz konsultacje merytoryczne programów i wydarzeń oraz materiałów pisemnych,
    treści zamieszczanych w komunikatach ekspozycyjnych i stronie CPNiI,
     wykonywanie innych poleceń Dyrektora Centrum związanych z funkcjonowaniem CPNiI.
 
Wymagania niezbędne:
·     wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych itp.,
·     komunikatywność i otwartość na ludzi, wysoka kultura osobista,
·     umiejętność planowania, konstruowania zajęć,
·     umiejętność przekazywania wiedzy naukowej w sposób dostosowany do grup docelowych CPNiI,
·     zainteresowanie naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi,
·     umiejętności zarządzania,
·     dobra znajomość ustawy PZP oraz przepisów dotyczących realizacji projektów unijnych,
    w szczególności RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020,
·     chęć stałego poszerzania wiedzy i umiejętności.
 
Wymagania preferowane:
·     doświadczenie w pracy i/lub kierowaniu pracownią edukacyjną/laboratorium;
·     znajomość urządzeń i narzędzi specjalistycznych wykorzystywanych w pracowniach
    edukacyjnych/laboratoriach;
·     doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, dobry kontakt z nimi;
·     doświadczenie w popularyzacji nauki, w tym w realizacji pokazów naukowych;
·     prawo jazdy kategorii B;
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.08.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera
Wytworzył:
Wioletta Śląska-Zyśk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.08.2021
Data publikacji:
05.08.2021 13:46
Data aktualizacji:
05.08.2021 13:46
Liczba wyświetleń:
1281
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument