Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolniczych, dyscyplinie rolnictwo
  i ogrodnictwo, specjalność ochrona roślin;
 • dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt, okresie 5 lat przed złożeniem wniosku;
 • dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy;
 • kierować lub być wykonawcą w co najmniej 1 złożonym i pozytywnie ocenionym zewnętrznym projekcie badawczym;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z listy A w zakresie ochrony roślin, mikrobiologii, fitopatologii rolniczej i z zastosowania metod biologii molekularnej (sekwencjonowanie, sekwencjonowania nowej generacji, real-time PCR);
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie ćwiczeń zakresu ochrony roślin oraz fitopatologii;
 • posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych dotyczących ochrony roślin i fitopatologii;
 • posiadać doświadczenie w wykonywaniu doświadczeń i interpretacji wyników z zakresu biologii molekularnej i biochemii stosowanych w ochronie roślin, w tym w fitopatologii;
 • legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin;
 • biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń używanych w badaniach fitopatologicznych (m.in.: termocykler real-time, aparat do wizualizacji i analizy żeli elektroforetycznych, zamrażarka niskotemperaturowa, mikroskop świetlny i fluorescencyjny, analizy spektroskopowe FTIR);
 • posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych
  (MS Word, Excel, Power point, XLSTAT, Statistica, SigmaPlot, STAMP, MG-RAST, BLAST, MEGA).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.     podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.     życiorys,
3.     kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.     odpis dyplomu nadającego stopień doktora,
5.     kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.     tabela o spełnieniu wymagań na dane stanowisko (zgodnie ze statutem UWM w Olsztynie)
     analiza bibliometryczna,  
7.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.     oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dni 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
      prowadzących działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
      lub artystycznej (bez daty);
 
Informacje:
·   Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, 
   10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8 pokój 04. Rozstrzygnięcie nastąpi 
   do dnia 13 września 2021 r.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   4680-5000 zł brutto.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyny.
·   Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.08.2021
Data publikacji:
09.08.2021 14:15
Data aktualizacji:
17.09.2021 14:12
Liczba wyświetleń:
647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt_KEFiDM.pdf275.1 KB