Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021
poz. 478 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne,
- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych,
- co najmniej 60 punktów MNiSW/MEiN, w tym co najmniej 20 pkt za dorobek naukowy w okresie
   co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW/MEiN,
- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego
   lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym, który uzyskał
   pozytywną ocenę,
- udokumentowane doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej,
- udokumentowane doświadczenie w pracy projektowej na rzecz animacji społeczno-kulturowej
   i edukacyjnej w środowisku lokalnym oraz organizacji międzynarodowych i krajowych warsztatów
   edukacyjnych,
- umiejętność organizacji zadań związanych z kształceniem w szkole wyższej (w tym, w zakresie
   metodologii badań edukacyjnych),
- gotowość do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z list
   ministerialnych,
- znajomość  języka obcego,
- doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz uzyskanie stopnia doktora lub doktora
   habilitowanego nauk humanistycznych/ społecznych,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy [
link]
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link] 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
  Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
  i zał. nr 2) [
link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 września 2021 r.  Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 września 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.08.2021
Data publikacji:
10.08.2021 10:07
Data aktualizacji:
17.09.2021 07:55
Liczba wyświetleń:
577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu adiunkt KPSiMBE.pdf251.37 KB