Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa 
w Katedrze Geodezji
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
· posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa
  i transport lub w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja  i kartografia,
· posiada w całym dorobku co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 50 pkt. w czasopismach z list
  MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 20 pkt jako pierwszy autor.
 
Ponadto:
· wykazuje się zainteresowaniami naukowymi w zakresie technik pomiarów georadarowych i pomiarów
   satelitarnych GNSS,
·  posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-naukowych,
·  posługuje się co najmniej jednym językiem programowania,
·  wykazuje się znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
2. Życiorys.
4. Odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia
    naukowego doktora.
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
6. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
7. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
    (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
8. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
    i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno
    przekraczać 2 stron formatu A4.
9. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4
    do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe
10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
      wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej
      (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
      akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
      (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 
Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
  w terminie od 18 sierpnia do 17 września 2021 roku w godz. 8.00-10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć i planów,
  o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu.
 • O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta wynosi 4870 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
                                                                      

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2021
Data publikacji:
18.08.2021 12:20
Data aktualizacji:
06.10.2021 12:58
Liczba wyświetleń:
654
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
informacja o wynikach konkursu D_Tanajeswki.pdf52.63 KB