Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - Filia w Ełku

Dyrektor Filii w Ełku
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
z dyscypliny nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i udział w pracach (badaniach) przy projektach naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu prowadzonych w języku polskim.
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
Ø posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
Ø posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
Ø posiadać praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem
   świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: pielęgniarstwa  kardiologicznego/lub pielęgniarstwa 
   anestezjologicznego i intensywnej opieki i/lub pielęgniarstwa chirurgicznego  (min. 5 lat),
Ø posiadać ukończony kurs specjalizacyjny (ewentualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie:
   pielęgniarstwa chirurgicznego i/lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
Ø posiadać udokumentowane podyplomowe kształcenie zawodowe mające zastosowanie w w/w dziedzinach
   pielęgniarstwa,
Ø być autorem co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autorem co najmniej
   1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub być autorem co najmniej 2 publikacji popularno-
   naukowych /naukowych
Ø być kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbyć co najmniej jeden staż
   dydaktyczny
Ø posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami co najmniej 1 rok,
Ø posiadać znajomość języka angielskiego,
Ø posiadać umiejętność pracy w zespole.
 
Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4,  ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk  następujące dokumenty:
 
Ø podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie)
Ø życiorys naukowy (CV),
Ø kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
Ø kopia prawa wykonywania zawodu,
Ø kopie dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia,
   dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
Ø wykaz dorobku naukowego,
Ø informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
   w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu (załącznik nr 4
   do statutu UWM w Olsztynie, tabela 8a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
Ø opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
Ø oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
   o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
   z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),
Ø zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
  
    Ponadto:
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyny.
Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
    ustawy  z dnia 20  lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478
    z późn. zm.).
Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto : 3.205,00 zł brutto.
Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 19-09-2021 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24-09-2021
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
dr Jacek Mrozek - dyrektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.08.2021
Data publikacji:
20.08.2021 14:32
Data aktualizacji:
30.08.2021 14:26
Liczba wyświetleń:
886
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument