Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych z dyscypliny nauk prawnych - Filia w Ełku

 

Dyrektor Filii w Ełku
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych z dyscypliny nauk prawnych

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien: 
Ø  posiadać tytuł magistra prawa ze specjalizacją prawo karne,
Ø  posiadać otwarty przewód doktorski w dyscyplinie nauki prawne,
Ø  posiadać doświadczenie zawodowe praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
Ø  wykazać aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
Ø  posiadać co najmniej 1 publikację naukową lub popularno-naukową,
Ø  posiadać znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.
 
Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4, ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk następujące dokumenty:
 
Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
Ø  życiorys naukowy (CV),
Ø  kwestionariusz osobowy, http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
Ø  wykaz dorobku naukowego,
Ø   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
     w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne (załącznik nr 4 do statutu UWM
     w Olsztynie, tabela 3a), http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
     o konkursie, http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
     z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),
Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2), http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 
Ponadto:
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyny.
Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478
    z późn. zm.).
Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205,00 zł brutto.
Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23-09-2021
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27-09-2021
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
dr Jacek Mrozek - dyrektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.08.2021
Data publikacji:
24.08.2021 11:45
Data aktualizacji:
30.08.2021 14:13
Liczba wyświetleń:
679
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument