Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych z dyscypliny nauk prawnych - Filia w Ełku

 

Dyrektor Filii w Ełku
Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
z dyscypliny nauk prawnych
 
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
Ø  posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora, specjalność historia państwa i prawa,
Ø  posiadać doświadczenie zawodowe praktyczne: minimum 10 lat pracy na kierowniczych stanowiskach
    urzędniczych w administracji samorządowej,
Ø  posiadać znajomość ustroju samorządu terytorialnego, legislacji administracyjnej, tworzenia aktów prawa
    miejscowego,
Ø  wykazać aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
Ø  być autorem co najmniej 1 publikacji naukowej lub popularno-naukowej,
Ø  posiadać doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopism naukowych,
Ø  posiadać znajomość języka niemieckiego,
Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.
 
Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4,  ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk  następujące dokumenty:
 
Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
Ø  życiorys naukowy (CV),
Ø  kwestionariusz osobowy, http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora,
Ø  wykaz dorobku naukowego,
Ø  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne (załącznik nr 4 do statutu UWM
    w Olsztynie, tabela 3a), http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
    o konkursie, http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
    z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),
Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2), http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 
Ponadto:
 
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyny.
Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
     ustawy  z dnia 20  lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).
Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205,00 zł brutto – 3.600,00 zł brutto.
Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 24-09-2021 Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM
w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27-09-2021
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
dr Jacek Mrozek - dyrektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2021
Data publikacji:
25.08.2021 11:19
Data aktualizacji:
30.08.2021 14:09
Liczba wyświetleń:
729
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument