Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Architektury Krajobrazu

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Architektury Krajobrazu
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:
·  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa,
·  udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim pracy
   w ramach kierunku studiów architektura krajobrazu z zakresu roślin ozdobnych, kompozycji i dekoracji
   w kwiaciarstwie, projektowania rabat kwiatowych i hortiterapii,
·  spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
   dydaktycznych, określone w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
   w Olsztynie,
·  biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
·  posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 
Wymagane dokumenty
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2. Wykaz osiągnięć pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 5a Statutu UWM).
3. Życiorys (CV).
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Odpis dyplomu.
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszonym konkursie.
9. Świadectwo pracy z opinią poprzedniego miejsca pracy zatrudnienia ( dotyczy osób spoza UWM).
10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  
Informacje
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta dydaktycznego w wysokości 3 150 zł  brutto. 
·  Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie
   do 24 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.08.2021
Data publikacji:
26.08.2021 09:11
Data aktualizacji:
22.10.2021 15:10
Liczba wyświetleń:
781
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt KAK (3).docx13.58 KB