Konkurs na stanowisko nr 1 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

 ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko nr 1 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1. Tytuł zawodowy magistra zootechniki lub kierunków pokrewnych
2. Kandydat powinien być doktorantem w szkole doktorskiej polskiej uczelni w dyscyplinie zootechnika
    i rybactwo lub dyscyplin pokrewnych
3. Podstawowa wiedza z zakresu drobiarstwa, szczególnie fizjologii i żywienia  ptaków
4. Doświadczenie w zakresie codziennej obsługi indyków doświadczalnych, także w aspekcie ich dobrostanu
5. Umiejętność wykonywania pomiarów wartości cech ocenianych przyżyciowo u indyków
6. Umiejętność pobierania i  przygotowania do analiz prób materiału biologicznego
7. Krajowe lub zagraniczne staże naukowe
8. Aktywny udział w konferencjach naukowych
9. Chęć oraz predyspozycje do  pracy naukowej
10. Umiejętność pracy zespołowej
11. Dobra znajomość języka angielskiego
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji badań naukowych wykonywanych w projekcie OPUS 20,
pt.„Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kokcydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków", kierowanym przez prof. dr hab. Jana Jankowskiego
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1. Udział w przygotowaniu pomieszczeń dla ptaków doświadczalnych
2. Zapewnienie bioasekuracji doświadczeń na indykach
3. Bieżąca obsługa oraz obserwacja kondycji zdrowotnej indyków 
4. Pomiary badanych przyżyciowo cech indyków
5.Uboje doświadczalne i pobieranie prób materiału biologicznego
6. Wstępne przygotowanie prób do analiz
7. Pomoc w analizach materiału biologicznego
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 14 września 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 16 września 2021, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 45 miesięcy w wysokości  3500 PLN
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: janj@uwm.edu.pl do dnia 14 września 2021 roku.
 
Komisja Stypendialna  zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu,
co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Jan Jankowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2021
Data publikacji:
27.08.2021 11:30
Data aktualizacji:
17.09.2021 14:06
Liczba wyświetleń:
740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RozstrzygnieciekonkursowOPUS20.pdf83.45 KB