Nr 82/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)

Strona została usunięta dnia: 30 sierpień, 2021 - 09:37

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 82/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 sierpnia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 116 ust. 6, art. 126 ust. 1, art. 127 ust. 4 i 5, art. 129 ust. 4 i art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5, art. 222 § 6, art. 104 § 1 i 11, art. 1041, 1042 § 1, art. 1043 § 1, art. 150 § 1 i 3, art. 151 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik
do Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września
2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 1)  w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Pracownicy zatrudnieni: przy pilnowaniu mienia i/lub ochronie osób, w kotłowniach oraz przy dozorze
           urządzeń i sieci (w szczególności: elektrycznych, elektroenergetycznych, wodociągowych,
           kanalizacyjnych, informatycznych, ciepłowniczych), z zastrzeżeniem ust. 2, świadczą pracę w wymiarze
           do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.”;
 2)  w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
      „3. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, czas pracy może być wydłużony do 24 godzin na dobę,
           w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.”;
 3)  w § 54 skreśla się ustęp 6;
 4)  dodaje się § 77a w brzmieniu:
㤠77a
1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia pracodawcy stosuje się szczególny
     nadzór nad pojazdami pracodawcy. Nadzór ten jest realizowany poprzez monitoring GPS pojazdów
     służbowych.
2.  Monitoring GPS pojazdów służbowych, oddanych do używania pracownikom, umożliwia dokonywanie
     kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania samochodów służbowych.
3.  Monitoring obejmuje położenie pojazdu, jego prędkość i fakt włączenia lub wyłączenia silnika, informację
     o zużyciu paliwa. 
4.  Monitoring obejmuje wyłącznie czas pracy pracownika od momentu uruchomienia pojazdu, zgodnie
     z zadysponowanym czasem i zakresem prac wykonywanym przez pracownika kierującego pojazdem
     służbowym, do momentu odstawienia pojazdu do miejsca jego postoju na terenie Uniwersytetu.
5.  System monitoringu GPS składa się z urządzenia rejestrującego. Pojazd, w którym zainstalowano
     monitoring, jest oznakowany specjalną etykietą.
6.  Dostęp do danych pozyskanych w ramach monitoringu GPS mają wyłącznie osoby upoważnione do
     przetwarzania danych na podstawie pisemnego upoważnienia oraz zgodnie z prowadzonymi w danych
     jednostkach uczelni procedurami i instrukcjami bezpieczeństwa informacjami.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 r.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2021
Data publikacji:
30.08.2021 09:37
Data aktualizacji:
30.08.2021 09:37
Liczba wyświetleń:
311
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz82_2021.pdf95.28 KB