Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu
 
 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

  • stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (agronomia),
  • dorobek co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe wykazu MEiN, w tym co najmniej
    25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • wiedza i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych,
  • znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
2.  Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej,
     dydaktycznej i organizacyjnej.
3.  Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
4.  Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
5.  Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
     asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a
     Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
6.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
7.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478).
     http://bip.uwm.edu.pl/.
8.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
9.  Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty).
10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
     (bez daty).
 
Informacje:
•  Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie
   do dnia 30 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2021 r.
•  Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się
   w przedziale 3205-3500 zł.
•  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478).
•  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
•  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
•  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
•  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.08.2021
Data publikacji:
31.08.2021 09:25
Data aktualizacji:
22.10.2021 15:40
Liczba wyświetleń:
758
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent KAiA (2).docx13.48 KB