Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu

 
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu: 
· stopień naukowy doktora w zakresie ekonomii i finansów,
· dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem
  wniosku,
· dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
· dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
· co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
· udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie ekonomiki rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich,
  organizacji rynków rolnych,
· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć
  dydaktycznych,
· znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
· znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point,
  Statistica).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej
    i organizacyjnej.
3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4
    do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-
    dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478).
    http://bip.uwm.edu.pl/.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
    działalność naukową (bez daty).
10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).  
 
Informacje:
•  Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia
   30 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2021 r.
•  Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale
    4680-5000 zł.
•  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
•  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
•  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
•  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.08.2021
Data publikacji:
31.08.2021 09:32
Data aktualizacji:
10.12.2021 11:13
Liczba wyświetleń:
623
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunt KAiA (2).docx13.76 KB