Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs 
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1.   posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
2.   posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
3.   posiadać doświadczenie naukowe w zakresie społecznych funkcji lasów,
4.   legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
5.   posiadać dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. MEiN w  okresie 5 lat
      przed złożeniem wniosku,
6.   posiadać dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MEiN uzyskanych jako pierwszy autor,
7.   posiadać dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MEiN w czasopismach z IF,
8.   posiadać co  najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.
 
 
Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:
1.   Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
2.   Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej
      i organizacyjnej.
3.   Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
4.   Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
5.   Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
      w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4
      do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
6.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-
      dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
7.   Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
      20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478).
      http://bip.uwm.edu.pl/.
8.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
9.   Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
      działalność naukową (bez daty).
10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).
 
 
Informacje:
 •  Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia
     30 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2021 r.
•   Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się
     w przedziale 4680-5000 zł.
•   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
     art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
•   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
     bez podania przyczyn.
•   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
•   Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.08.2021
Data publikacji:
31.08.2021 09:37
Data aktualizacji:
22.10.2021 15:16
Liczba wyświetleń:
520
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt KLiEL (1).docx14.04 KB