Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.)
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:
· stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych (prawa),
· tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich studiów prawniczych,
· dorobek publikacyjny w zakresie postępowania cywilnego, aktywny i udokumentowany udział
  w  konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu oraz inne aktywności, co najmniej na
  poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonym w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu
  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu
  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
  Mazurskiego w Olsztynie,
· zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie postępowania cywilnego oraz zdolność
  aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu nauk prawnych,
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu postępowania cywilnego,
· umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi
  w Uniwersytecie,
· bardzo dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka
  polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
Mile widziane:
· doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
· doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych,
· dobra znajomość drugiego języka obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
· Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
· Życiorys,
· Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
· Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
· Wykaz dorobku publikacyjnego oraz aktywnego udziału w konferencjach dydaktycznych lub naukowych
  oraz potwierdzonego kierownictwa lub wykonawstwa w projektach badawczych oraz potwierdzonego
  pełnienia funkcji opiekuna lub promotora lub recenzenta artykułów w czasopismach lub postepowaniach
  habilitacyjnych lub rozprawach doktorskich,
· Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
· Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
  miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce,
· Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
· Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,
· Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni
  (nie dotyczy pracowników UWM),
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018
  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
Informacje:
· Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie do 8 października
  2021r.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.),
· Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł.
· Konkurs ma charakter jednoetapowy.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
· Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
  Rektora bez podania przyczyn.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkwski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.09.2021
Data publikacji:
07.09.2021 13:08
Data aktualizacji:
09.11.2021 14:07
Liczba wyświetleń:
681
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Image140801005905.pdf427.22 KB