Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
- umiejętność programowania,
- umiejętność stosowania matematyki do badania problemów informatycznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 
- deklarują chęć rozwoju naukowego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy, 
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub/i
    w dyscyplinie matematyki (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
    o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii,
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.).
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205,- zł – 3505,- zł.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia
11 października 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.09.2021
Data publikacji:
10.09.2021 10:18
Data aktualizacji:
14.10.2021 14:47
Liczba wyświetleń:
582
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Poprawnie_wynik_konk_AS_D_KISiMM.pdf233.25 KB