Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Strona została usunięta dnia: 27 wrzesień, 2021 - 08:02
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
- tytuł zawodowy magistra psychologii, preferowany zaawansowany stopień realizacji
   przewodu doktorskiego w dyscyplinie psychologia,
- dorobek naukowy ulokowany w dyscyplinie psychologia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
   psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii interwencji kryzysowej lub psychotraumatologii,
- praktyczne doświadczenie w diagnozie i terapii,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW/MEiN,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z list ministerialnych,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty
   badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii,
- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy [link]
- dokument potwierdzający znajomość  języka angielskiego,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link]
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 poz. 478
    ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 października 2021 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2021
Data publikacji:
27.09.2021 08:02
Data aktualizacji:
27.09.2021 08:02
Liczba wyświetleń:
456
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument