Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu re

Strona została usunięta dnia: 27 wrzesień, 2021 - 08:37
DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 86/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 września 2021 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów
na studia w 2021 roku
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 18
ust. 3 Uchwały Nr 718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok
studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca
2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku w § 4 dodaje
się element pn. Tura 4 w brzmieniu:
 
Tura 4
 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)

27.09. - 28.09.2021 r.

do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

27.09. - 28.09.2021 r.

do godz. 15:00*
3.

Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

28.09.2021 r.
godz. 8:00

4.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

28.09.2021 r.
godz. 12:00

5.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr
i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

28.09. - 29.09.2021 r.
do godz. 15:00**

6.

Ogłoszenie wyników naboru

30.09.2021 r.
  
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
        w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla
       pocztowego 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2021
Data publikacji:
27.09.2021 08:21
Data aktualizacji:
27.09.2021 08:37
Liczba wyświetleń:
456
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument