Nr 119 z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 25 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia programu studiów i programu kształcenia

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 119
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 25 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia programu studiów i programu kształcenia
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 661) oraz § 1 Uchwały Nr 118 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 473 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia, na wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W załączniku 1 do Uchwały Nr 25 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 31 marca
    2017 roku w sprawie uchwalenia programu studiów i programu kształcenia wprowadza się
    następujące zmiany:
    1)  w wykazie przedmiotów przewidzianych planem 9 semestru studiów dodaje się:
         a)  pozycję 12 w brzmieniu: „12. Przedmiot do wyboru 1, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia: zaliczenie
             z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5: histofizjologia z  elementami patologii oka, neurofizjologia,
             podstawy farmakokinetyki klinicznej, podstawy fizjologii zwierząt egzotycznych,
             technologia postaci leku”,
         b) pozycję 13 w brzmieniu: „13. Przedmiot do wyboru 2, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             30 godzin, w tym: 10 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia: zaliczenie
             z oceną, liczba pkt. ECTS – 3: diagnostyka molekularna chorób zakaźnych, farmakologia
             kliniczna, ocena cytologiczna i histopatologiczna płynów i tkanek, parazytologiczna
             diagnostyka chorób zwierząt użytkowych, the use and pathology of laboratory animals,
             wakcynologia weterynaryjna”,
    2)  w wykazie przedmiotów przewidzianych planem 10 semestru studiów dodaje się:
         a)  pozycję 15 w brzmieniu: „15. Przedmiot do wyboru 3, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia: zaliczenie
             z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
anatomia gryzoni, farmakognozja, medycyna
             laboratoryjna, patofizjologia kręgowców niższych i ptaków”,
         b)  pozycję 16 w brzmieniu: „16. Przedmiot do wyboru 4, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
choroby bezkręgowców hodowlanych, choroby                 płazów i gadów, choroby ptaków ozdobnych, kardiologia psów i kotów”,
         c)  pozycję 17 w brzmieniu: „17. Przedmiot do wyboru 5, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
badania laboratoryjne żywności zwierzęcego
             pochodzenia, choroby małych przeżuwaczy, choroby ryb akwariowych, gastroenterologia
             psów i kotów”,
         d)  pozycję 18 w brzmieniu: „18. Przedmiot do wyboru 6, grupa przedmiotów: B, w wymiarze
             15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia: zaliczenie
             z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
analiza sensoryczna żywności, biotechnika rozrodu bydła,
             dermatologia psów i kotów, podstawy współczesnej akwakultury”,
    3)  w wykazie przedmiotów przewidzianych planem 11 semestru studiów:
         a)  pozycja 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przedmiot do wyboru 7, grupa przedmiotów: B, 
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 6 godzin wykładów i 9 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5: d
iagnostyka i terapia chorób oczu psów i kotów,
             histopatologia drobiu, rozród małych zwierząt, zaburzenia behawioralne zwierząt
             gospodarskich”,
         b)  dodaje się pozycję 5 w brzmieniu: „5. Przedmiot do wyboru 8, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 7 godzin wykładów i 8 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
anestezjologia praktyczna zwierząt
             towarzyszących, choroby zwierząt łownych, pozyskiwanie i ocena sanitarna produktów
             pszczelich, rozród bydła”,
         c)  dodaje się pozycję 6 w brzmieniu: „6. Przedmiot do wyboru 9, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
choroby zakaźne noworodków, organizacja
             dobrej praktyki lekarsko-weterynaryjnej, otorynolaryngologia psów i kotów, wybrane
             problemy w diagnostyce i terapii chorób wewnętrznych koni”,
         d)  dodaje się pozycję 7 w brzmieniu: „7. Przedmiot do wyboru 10, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
biotechnika rozrodu koni, choroby alpak i lam,
             lekarz weterynarii w Unii Europejskiej i krajach trzecich, stomatologia weterynaryjna”,
         e)  dodaje się pozycję 8 w brzmieniu: „8. Przedmiot do wyboru 11, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1,5:
neurologia weterynaryjna, weterynaryjna
             kontrola handlu i cła, zaburzenia behawioralne psów i kotów, żywność ekologiczna”,
         f)   dodaje się pozycję 9 w brzmieniu: „9. Przedmiot do wyboru 12, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 30 godzin, w tym: 10 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 3:
hematologia weterynaryjna, marketing
             i zarządzanie praktyką lekarsko-weterynaryjną, problemy wielkostadnej hodowli bydła,
             problemy wielkostadnej hodowli trzody chlewnej, ultrasonografia”,
        g)    dodaje się pozycję 10 w brzmieniu: „10. Przedmiot do wyboru 13, grupa przedmiotów: B,
             w wymiarze 15 godzin, w tym: 8 godzin wykładów i 7 godzin ćwiczeń, forma zaliczenia:
             zaliczenie z oceną, liczba pkt. ECTS – 1:
choroby noworodków i zwierząt młodych, jakość
             i bezpieczeństwo polskiej żywności tradycyjnej, medycyna ratunkowa psów i kotów,
             systemy zapewnienia jakości żywności”.
2.  Treści kształcenia przedmiotów, w tym opis efektów kształcenia/uczenia się, o których mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.  Zmiany, o których mowa w §1 dotyczą rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim
    2018/2019.
2.  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dostosuje organizację procesu kształcenia
    do wymagań określonych zmianami programu studiów, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
30.09.2021 13:30
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:16
Liczba wyświetleń:
814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalUchw_119.pdf466.31 KB
Uchw_119.pdf182.85 KB