Nr 121 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Andersa w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT 

UCHWAŁA Nr 121
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Andersa w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Andersa
    w obrębie ewidencyjnym nr 114 m. Olsztyn, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgi
    Wieczyste nr OL1O/00068333/0 oraz OL1O/00039691/5, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
     1)  działka nr 256/7 o pow. 0,0012 ha,
     2)  działka nr 256/8 o pow. 0,0045 ha,
     3)  działka nr 256/9 o pow. 0,0053 ha,
     4)  działka nr 256/10 o pow. 0,0050 ha,
     5)  działka nr 256/11 o pow. 0,0039 ha,
     6)  działka nr 256/12 o pow. 0,0029 ha,
     7)  działka nr 256/13 o pow. 0,0056 ha,
     8)  działka nr 256/14 o pow. 0,0205 ha,
     9)  działka nr 256/15 o pow. 0,0189 ha,
   10)  działka nr 256/16 o pow. 0,0183 ha,
   11)  działka nr 256/17 o pow. 0,0194 ha,
   12)  działka nr 256/18 o pow. 0,0179 ha,
   13)  działka nr 256/19 o pow. 0,0163 ha,
   14)  działka nr 256/20 o pow. 0,0113 ha.
2.  Przedmiotowe działki przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
    położonych przy ul. Gen. Andersa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
3.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
  1)    działka nr 256/7 – 896,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych),
  2)    działka nr 256/8 – 3358,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych),
  3)    działka nr 256/9 – 3955,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych),
  4)    działka nr 256/10 – 3732,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote),
  5)    działka nr 256/11 – 2911,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych),
  6)    działka nr 256/12 – 2164,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote,
  7)    działka nr 256/13 – 4179,00 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych),
  8)    działka nr 256/14 – 15299,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
  9)    działka nr 256/15 – 14105,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięć złotych),
10)     działka nr 256/16 – 13657,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych),
11)     działka nr 256/17 – 14478,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych),
12)     działka nr 256/18 – 13359,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych),
13)     działka nr 256/19 – 12165,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych),
14)     działka nr 256/20 – 8433,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
01.10.2021 08:02
Data aktualizacji:
01.10.2021 14:48
Liczba wyświetleń:
563
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_121.pdf167.61 KB
Załącznik do Uchwały Nr 121 - sprzedaż działek na poprawę warunków - ul. Andersa.pdf447.72 KB