Nr 122 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Benedykta Dybowskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 122
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Benedykta Dybowskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet
     Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako
     działka nr 31/9, obr. 152 m. Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę
     Wieczystą nr OL1O/00035929/5 na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą
     w Gdańsku.
2.  Wyrys z mapy określający przebieg pasa służebności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
1.  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia
    na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii kablowej niskiego napięcia
    0,4kV o łącznej długości 4mb ze złączem kablowo- pomiarowym, 
2.  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
    w pkt 1, po ich posadowieniu,
3.  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
    konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
    elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
    odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
    wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku
    z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 pkt 1 stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto powiększonym
o należny podatek VAT, na okres 35 lat na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
01.10.2021 08:08
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:14
Liczba wyświetleń:
451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_122.pdf209.5 KB
ZalUchw_122.pdf656.92 KB