Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
2. biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
3. wysoko cenione umiejętności programowania
4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie
2. Życiorys naukowy
3. Kwestionariusz osobowy
4. Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane
    projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
6. Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą
7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
      akademickiego
13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta : 4 680,0 PLN.
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
   wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 04.11.2021 r.
   Tytuł wiadomości: adiunkt - Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca
    od dnia jego zakończenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2021
Data publikacji:
05.10.2021 10:39
Data aktualizacji:
09.12.2021 11:18
Liczba wyświetleń:
588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KfiB_adiunkt_8435.pdf277.99 KB