Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 
DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 
- posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki
   biologiczne lub pokrewnych;
-  posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
-  legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty;
-  posiadają doświadczenie w analizach bioinformatycznych;
-  wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.
 
Oczekiwane predyspozycje
-  zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
-  zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki;
-  gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
-  zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium i w terenie,
   chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej
    oraz organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych  
    w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne
    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia
    do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
    o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 22.11.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2021
Data publikacji:
21.10.2021 23:35
Data aktualizacji:
21.10.2021 23:35
Liczba wyświetleń:
443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument