UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UWM

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI SPECJALISTĘ INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UWM
 
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM
Czas pracy: umowa o pracę, wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu
 
Stanowisko utworzone na potrzeby realizacji projektu pt.: H2020:BRANCHES Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches (Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe). Umowa nr 101000375
Zatrudnienie na okres 24 miesięcy
 
Przewidywany okres zatrudnienia 01.01.2022 – 31.12.2023 r.
 
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
 • Współpraca inżynieryjno-techniczna z zespołami badawczymi UWM i innymi jednostkami konsorcjum projektu z UE prowadzącymi badania związane z rozwojem biogospodarki na terenach wiejskich.
 • Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci projektowej (BRANCHES network), opracowywanie koncepcji funkcjonowania sieci w ramach polskiej sieci projektu.
 • Współpraca z zespołem badawczym w tworzeniu i opracowywaniu przykładów dobrych praktyk innowacyjnych.
 • Organizowanie warsztatów projektowych, seminariów i innych spotkań wynikających z realizacji merytorycznego harmonogramu projektu.
 • Analiza i opracowywanie danych związanych z łańcuchami dostaw biomasy, technologiami związanymi
  z energią odnawialną oraz regionalnymi modelami wsparcia biogospodarki na terenach wiejskich.
 • Monitoring terminowego i skutecznego wykonania planu zadań badawczych w zakresie tworzenia
  i funkcjonowania krajowej sieci projektu, łańcucha dostaw biomasy, innowacyjnych technologii związanych
  z energią odnawialną.
 • Bieżąca archiwizacja działalności projektowej i wyników badań, opracowanie aktywności projektowej wykonawców w aspekcie raportowania wyników badań.
 • Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt o nieprawidłowościach związanych
  z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 • Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
  
WYMAGANIA:
 
·  wykształcenie wyższe min. inżynierskie na kierunku przyrodniczym, technicznym lub pokrewnym
·  minimum 3-letni udokumentowany staż pracy
·  wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz biogospodarki
·  znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
·  bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office
·  doświadczenie w organizowaniu konferencji, warsztatów oraz doświadczenie w realizacji projektów
   badawczych będzie dodatkowym atutem
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
 1. CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
INFORMACJE: 
Składanie dokumentów: w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl  
Termin składania dokumentów upływa 24.11.2021 r.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
prof. dr hab. Janusz Gołaszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2021
Data publikacji:
10.11.2021 09:59
Data aktualizacji:
10.11.2021 10:02
Liczba wyświetleń:
496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument