Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Biologii Medycznej, Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Biologii Medycznej
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   stopień naukowy doktora nauk biologicznych,
·   udokumentowany proces rozwoju zawodowego – ukończone kursy i szkolenia,
·   udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
   wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko
   –Mazurskiego w Olsztynie,
·   doświadczenie w tworzeniu dokumentacji akredytacyjnej niezbędnej do uruchomienia kształcenia
   na nowym kierunku studiów,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·   znajomość języka angielskiego,
·   umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia,
    dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
7.  informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
    (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
    poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
   Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
   w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia
   2021 r.   
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2021
Data publikacji:
29.11.2021 14:49
Data aktualizacji:
29.11.2021 14:49
Liczba wyświetleń:
350
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument