Konkurs na 3 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anatomii

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 3 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Anatomii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza, magistra w dziedzinie nauk biologicznych, magistra fizjoterapii lub biotechnologii,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·  biegła znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału
   w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·  kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu
   dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami,
    analiza bibliometryczna,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 29.12.2021 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21.01.2022 r.
· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300 zł brutto.
· Konkurs ma charakter jednoetapowy.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
  bez podania przyczyn.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2021
Data publikacji:
29.11.2021 14:58
Data aktualizacji:
29.11.2021 14:58
Liczba wyświetleń:
380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument