Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

 
 DZIEKAN
WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych)
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 
w ramach realizacji grantu BEETHOVEN CLASSIC 3: „Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”
 
 
Warunki przystąpienia do konkursu:
 • stopień doktora w dyscyplinie naukowej astronomia lub fizyka lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż
  7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
 • doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.
 
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
 • wykazuje się dobrym dorobkiem naukowym koncentrującym się na badaniach z zakresu radioastronomii;
 • posiada umiejętności w analizie danych radiowych z różnych instrumentów obserwacyjnych (m.in. teleskop LOFAR);
 • posiada umiejętności programowania.
Oczekiwane predyspozycje:
 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • umiejętność pracy w zespole.
 
Opis zadań:
 • redukcja i analiza interferometrycznych obrazów aktywnej i spokojnej korony słonecznej;
 • rozwój radiowych technik obrazowania Słońca we współpracy z zespołem zajmującym się tzw. kluczowym projektem naukowym „Słońce i pogoda kosmiczna”, w ramach programu LOFAR;
 • identyfikacja i analiza wybuchów radiowych w połączeniu z danymi pochodzącymi z sondy Parker Solar Probe (PSP);
 • planowanie przyszłych kampanii obserwacyjnych przy użyciu teleskopu LOFAR.
 
Typ konkursu NCN: BEETHOVEN CLASSIC 3
Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r.
Forma składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty
  
Warunki zatrudnienia:
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje dotyczące aplikowania na stanowisko można uzyskać drogą mailową na adres: bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl 
 
Zainteresowani składają w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r., w godz. 8.00-10.00, następujące dokumenty:
-  podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
-  Curriculum vitae;
-  kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-  odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia
    naukowego doktora;
-   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.);
-   wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
-   informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
    tabela 1a) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta naukowego
    (post-doc);
-   deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
    wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej
    (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 
Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:  21 stycznia 2022 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2021
Data publikacji:
01.12.2021 08:28
Data aktualizacji:
20.01.2022 09:02
Liczba wyświetleń:
548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3.pdf113.73 KB