Nr 130 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)

UCHWAŁA Nr 130
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)

 

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.): 
 

1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    „7. Do dnia 30 września 2022 r. rady naukowe dyscyplin można utworzyć dla dyscyplin
          posiadających co najmniej kategorię naukową B.”;
 

2) § 2 ust 8 otrzymuje brzmienie:

   „8. Rektor powołuje członków rad naukowych dyscyplin i ich przewodniczących w terminie
         miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do dnia 31 grudnia 2022 r.”;
 

2. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.):
 

1) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. W skład rady naukowej dyscypliny, z zastrzeżeniem ust. 3, wchodzą nauczyciele
         akademiccy, którzy łącznie spełniają warunki:

        1)   złożyli oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie naukowej
        w wymiarze co najmniej 50%,

        2)   posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,

        3) posiadają dorobek naukowy spełniający kryteria ewaluacyjne dla danej dyscypliny,
       określone w zarządzeniu Rektora.”,

2) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
     „5. Członków rady naukowej dyscypliny powołuje i uzupełnia jej skład Rektor na podstawie
           punktowego wyniku dorobku naukowego nauczycieli akademickich, o którym mowa
           w ust. 2 pkt 3.”.
 

3) § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   „6. Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny naukowej powołuje Rektor spośród dwóch
       kandydatów przedstawionych przez radę naukową dyscypliny z jej grona zatrudnionych
       na stanowisku profesora lub profesora uczelni.”,
 

4) w § 15 dotychczasowy ust. 10 i 11 otrzymują odpowiednio numer 11 i 12, 

5) § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

     „10. W posiedzeniach rady naukowej dyscypliny z głosem doradczym uczestniczy doktorant

            wybrany spośród doktorantów reprezentujących daną dyscyplinę.”, 

6) § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     „2) opracowanie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do szkoły doktorskiej,”, 

7) w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 5, 

8) § 16 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    „6) wyznaczanie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego po ich
          uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą radę naukową dyscypliny.”,
 

9) § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  „7. Przewodniczącego rady naukowej szkoły doktorskiej powołuje Rektor spośród dwóch
       członków rady naukowej szkoły doktorskiej przedstawionych przez tę radę. Funkcji
       przewodniczącego rady naukowej szkoły doktorskiej nie można łączyć z funkcją
       przewodniczącego rady naukowej dyscypliny.”,
 

10) § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

     „8. Kadencja rady naukowej szkoły doktorskiej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 grudnia roku
          następującego po roku wyboru Rektora.”,
 

11) w § 16 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

      „10. W posiedzeniach rady naukowej szkoły doktorskiej z głosem doradczym uczestniczy
             dyrektor szkoły doktorskiej.”,
 

12) § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

     „7. Dziekan, nie rzadziej niż raz w semestrze zwołuje posiedzenie rady dziekańskiej
          z udziałem pracowników wydziału, przy czym posiedzenia mogą mieć charakter roboczy
          lub uroczysty.”,

 

13) § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    „6. Kadencja dyrektora szkoły doktorskiej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 grudnia roku następującego po roku wyboru Rektora.",

14) w § 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

      „5. W instytucie, w którego składzie osobowym jest co najmniej 60 nauczycieli akademickich,
       dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, na uzasadniony wniosek
       dyrektora instytutu Rektor może powołać zastępcę dyrektora.”,
 

15) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. Jednostki ogólnouczelniane

Na Uniwersytecie mogą funkcjonować jednostki ogólnouczelniane:

1)     prowadzące działalność dydaktyczną na rzecz więcej niż jednego wydziału,

2)     realizujące zadania usługowe lub gospodarcze,

3)     realizujące inne zadania o charakterze ogólnouczelnianym.”,

    16) dodaje się § 41a w brzmieniu:

㤠41a

  1. Uniwersytet jest organem prowadzącym Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące
    im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.
  2. Liceum nie posiada osobowości prawnej.
  3. Liceum samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe.
  4. Liceum działa na podstawie przepisów dotyczących szkół publicznych oraz statutu uchwalonego
    w trybie określonym tymi przepisami.
  5. Zadania i cele liceum uwzględniają jego akademicki charakter.”,

   17)  § 44 otrzymuje brzmienie:

 

§ 44. Stanowiska pracownicze
1. Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badawczych są zatrudniani na stanowiskach:

1)  profesora;

2)  profesora uczelni;

3)  adiunkta;

4)  adiunkta - post-doc;

5)  asystenta. 

2.  Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych są zatrudniani
na stanowiskach:

1)  profesora;

2)  profesora uczelni;

3)  adiunkta;

4)  asystenta.

3.  Nauczyciele akademiccy w grupie pracowników dydaktycznych są zatrudniani
na stanowiskach:

1)  profesora;

2)  profesora uczelni;

3)  adiunkta;

4)  adiunkta klinicznego;

5)  asystenta;

6)  asystenta klinicznego;

7)  starszego lektora lub trenera;

8)  lektora lub instruktora. 

4.  Stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 6, mogą być tworzone wyłącznie
w jednostkach
reprezentujących dyscyplinę weterynaria.

5.  Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt. 2-4, określa załącznik nr 4 do Statutu.

6.  Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa każdorazowo regulamin konkursu lub projektu.

7.  Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których mowa w ust. 3 pkt 2-8, określają załączniki nr 4 i 5 do Statutu.”,

 

18) dodaje się § 53a w brzmieniu:

㤠53a

Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni może po przejściu na emeryturę nie będąc pracownikiem Uniwersytetu uzyskać status profesora-seniora, do którego odpowiednio stosuje się przepisy o wolontariacie. Szczegółowe zasady nadawania statusu profesora-seniora oraz prawa i obowiązki z tym związane określa Senat.”,

    19) w § 58 skreśla się ust. 4,

20) § 64 otrzymuje brzmienie:

㤠64. Zasady gospodarki finansowej

Senat rekomenduje zasady podziału środków pochodzących z przyznanych przez ministra subwencji.”,

 3. W załączniku Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie każdorazowo
      użyte pojęcie „Rada Uniwersytetu” otrzymuje brzmienie „Rada Uczelni”.

4. Skreśla się załącznik nr 6 do Statutu.
5. Dotychczasowy załącznik nr 7 otrzymuje numer 6.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 § 3

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Rektor i Senat są zobowiązani wprowadzić lub dostosować do postanowień Statutu wewnętrzne akty prawne w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

3.  Kadencja rady naukowej szkoły doktorskiej powołanej na kadencję 2021-2025 r. trwa
do 30 listopada roku następującego po roku wyboru Rektora.

4.  Kadencja dyrektora szkoły doktorskiej powołanego na kadencję 2021-2025 r. trwa
do 30 listopada roku następującego po roku wyboru Rektora.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

 

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 09:08
Data aktualizacji:
08.12.2021 16:07
Liczba wyświetleń:
809
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_130_2021.pdf209.89 KB