Nr 133 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Wojciechowi Markowskiemu

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 133
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Wojciechowi Markowskiemu
 
Działając na podstawie art. 179 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 ze zm.), art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 ze zm.), oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 5, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2017.1789 ze zm.)
, w zw. z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), oraz § 1 ust. 4 Uchwały Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 r. wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz Uchwałą Nr 1 Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Markowskiego pt.: „Idea kooperacji
z perspektywy współczesnej antropologii i filozofii społecznej”, uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadaje mgr. Wojciechowi Markowskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
 
§ 2
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa Uchwała w pełni uwzględnia żądanie mgr. Wojciecha Markowskiego wyrażone we wniosku z dnia 10 września 2018 r., odstępuje się od jej uzasadnienia.
 
§ 3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie w instancyjnym toku postępowania.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 11:38
Data aktualizacji:
03.12.2021 11:38
Liczba wyświetleń:
285
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_133_2021.pdf71.12 KB