Nr 137 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 137
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia  do SRS-ZAP-X gyroscopic radiosurgery system
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS-ZAP-X gyroscopic radiosurgery system, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   zmienia się nazwę uchwały, która otrzymuje brzmienie:
     „Uchwała Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia  na Wydziale
     Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel systemu radiochirurgii o wysokiej
     precyzji wraz z infrastrukturą”;
2)    treść § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠2
1.  Całkowita wartość inwestycji wynosi: 19 600 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów
    sześćset tysięcy  00/100 złotych).
2.  Całkowity koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków Uniwersytetu.”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 14:17
Data aktualizacji:
22.12.2021 14:17
Liczba wyświetleń:
352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw137_2021.pdf52.88 KB