UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA W BIURZE REKTORA

Strona została usunięta dnia: 22 grudzień, 2021 - 15:09
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI KIEROWNIKA W BIURZE REKTORA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Biuro Rektora
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:
 • organizacja pracy Biura Rektora w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie;
 • upowszechnianie wśród pracowników Biura Rektora zmian w przepisach dotyczących zadań realizowanych przez jednostkę;
 • nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez bezpośrednio podległych pracowników;
 • nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Biurze Rektora;
 • nadzór nad opracowywaniem projektów aktów prawnych wydawanych przez Senat;
 • nadzór nad opracowywaniem projektów scenariuszy uroczystości ogólnouczelnianych;
 • współudział przy opracowywaniu realizacji planów finansowych Biura Rektora oraz Rady Uczelni;
 • opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, projektów aktów prawnych wydawanych przez Rektora;
 • przygotowywanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych do rozpatrywania bieżących spraw;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań;
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników i przestrzeganiem przez nich:
  • tajemnicy służbowej,
  • przepisów dotyczących przedmiotu ich działania,
  • przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp, p.poż. i sanitarnych,
  • terminowości rozpatrywanych spraw,
  • zasad właściwego gospodarowania powierzonym mieniem oraz jego zabezpieczenia.
 
WYMAGANIA:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • posiadanie minimum 6-letniego stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub innym związanych
  z koordynacją pracy zespołu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
  w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych,
  ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Statutu Uniwersytetu;
 • znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel);
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy zespołowej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność;
 • dokładność, sumienność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz „Rekrutacja – Kierownik w Biurze Rektora” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 21.01.2022 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dyrektor Gabinetu Rektora
Wytworzył:
dr inż. Wiesław Jastrzębski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 14:37
Data aktualizacji:
22.12.2021 15:09
Liczba wyświetleń:
1466
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument