Nr 138 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 138
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A
 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 1A, w obrębie ewidencyjnym nr 20,
    m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 0,1857 ha,
    zabudowanej budynkiem dydaktycznym o powierzchni użytkowej 2155,35 m2, dla której Sąd
    Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035798/7.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 222 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 760 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A (ze zm).
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 15:21
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:46
Liczba wyświetleń:
431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw138_2021.pdf165.24 KB
Zal_uchw_138.pdf64.47 KB