Nr 140 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. prof. Haliny Karnickiej oraz prof. Bohdana Wilamowskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 140
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy
ul. prof. Haliny Karnickiej oraz prof. Bohdana Wilamowskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych przy
    ul. prof. Haliny Karnickiej oraz prof. Bohdana Wilamowskiego w obrębie ewidencyjnym
    nr 112 m. Olsztyn, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą
    nr OL1O/00039693/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
      1)  działka nr 367/19 o pow. 0,0351 ha,
      2)  działka nr 367/20 o pow. 0,0373 ha,
      3)  działka nr 367/21 o pow. 0,0458 ha,
      4)  działka nr 367/22 o pow. 0,0545 ha,
      5)  działka nr 367/23 o pow. 0,0064 ha,
      6)  działka nr 367/24 o pow. 0,0285 ha,
      7)  działka nr 367/25 o pow. 0,0175 ha.
2.  Przedmiotowe działki przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
    sąsiednich położonych przy ul. prof. Haliny Karnickiej nr 10, 11a, 11b, 14 oraz prof. Bohdana
    Wilamowskiego 1, 3, 5.
3.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
  1. działka nr 367/19 – 22370,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych),
  2. działka nr 367/20 – 23770,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych),
  3. działka nr 367/21 – 29190,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych),
  4. działka nr 367/22 – 34730,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych),
  5. działka nr 367/23 – 3340,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych),
  6. działka nr 367/24 – 14860,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych),
  7. działka nr 367/25 – 9130,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 15:31
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:47
Liczba wyświetleń:
441
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw140_2021.pdf153.03 KB
Zal_Uchw_140.pdf681.59 KB