Nr 144 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zasad nadawania statusu profesora-seniora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 144
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie zasad nadawania statusu profesora-seniora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 53a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Dla uzyskania statusu profesora-seniora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    niezbędne jest złożenie do rektora wniosku przez zainteresowanego profesora. Wniosek winien
    być zaopiniowany przez dziekana.
2.  Pozytywna decyzja rektora stanowi podstawę do podpisania porozumienia wynikającego z ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
    z 2020 r. poz. 1057). Umowę w imieniu Uniwersytetu zawiera dziekan. Wzór porozumienia
    stanowi załącznik do uchwały.
3.  Porozumienie określi uzgodniony przez zainteresowane strony rodzaj i zakres wykonywanego
    przez profesora-seniora świadczenia oraz zawierać będzie zobowiązanie do zapewnienia przez
    dziekana:
     1)   miejsca dla wykonywania świadczenia;
     2)   dostępu do urządzeń niezbędnych do wykonywania świadczenia na zasadach obowiązujących
          na wydziale;
     3)   możliwości korzystania z funduszy pozostających w dyspozycji wydziału.
4.  Profesor-senior zobowiązany jest do:
     1)   zapewnienia sobie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie
          wykonywania świadczenia,
     2)   afiliowania wszelkich prac, które powstaną w trakcie wykonywania świadczenia przy
          Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
5.  W porozumieniu określone zostaną również zasady dotyczące czasu i sposobu wykonywania
    świadczenia uwzględniające przepisy BHP.
6.  Porozumienie zawiera się na rok akademicki.
 
§ 2
 
Ilekroć w uchwale mowa jest o dziekanie/wydziale dotyczy to również dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego/Szkoły Zdrowia Publicznego i dyrektora Filii/Filii.
 
§ 3
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
2.  Porozumienia o współpracy zawarte przed wejściem w życie niniejszej uchwały należy rozwiązać
    ze skutkiem na dzień 30 września 2022 roku, jeżeli okres na który były zawarte jest dłuższy.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
23.12.2021 11:40
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:50
Liczba wyświetleń:
523
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw144_2021.pdf154.87 KB
Zal_Uchw_144.pdf133.81 KB