Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie (Filia w Ełku)

 
DYREKTOR FILII W EŁKU
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
Ø posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
Ø  posiadać praktyczne doświadczenie zawodowe: minimum 15 lat pracy w formie prowadzenia zajęć
   dydaktycznych,
Ø  być autorem co najmniej 1 skryptu lub 1 monografii, w których ma udział 100% lub 2 skryptów
   lub monografii, w których jego udział wynosi co najmniej 50% lub być w okresie ostatnich 5 lat
   autorem co najmniej 6 publikacji naukowych lub popularno-naukowych,
Ø  być kierownikiem lub wykonawcą co najmniej 1 projektu dydaktycznego/badawczego lub posiadać
   w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1
Ø  złożony projekt dydaktyczny/badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę lub odbyć co najmniej
   1 staż dydaktyczny trwający nie krócej niż 3 tygodnie w okresie ostatnich 5 lat,
Ø  posiadać znajomość języka angielskiego i niemieckiego;
Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie)
Ø  życiorys naukowy (CV),
Ø  kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
Ø  wykaz dorobku naukowego,
Ø  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
   asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (załącznik
   nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
   w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
   i zał. nr 2) http://bip.uwm.edu.pl/node/969
Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23,
   w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 lutego 2022 r.
·   Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta: 4.680,00 PLN
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U.
z 2021r., poz. 478).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
dr Jacek Mrozek - dyrektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.12.2021
Data publikacji:
28.12.2021 13:19
Data aktualizacji:
28.12.2021 13:19
Liczba wyświetleń:
381
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument