Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  stopień naukowy doktora nauk medycznych;
·  tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii;
·  tytuł specjalisty lub rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii lub immunologii klinicznej;
·  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
·  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
·  udokumentowany staż zagraniczny;
·  pierwsze lub ostatnie autorstwo w co najmniej 4 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation
   Reports;
·  co najmniej 80 pkt. MNiSW;
·  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
·  co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
·  co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza
    bibliometryczna,  
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-
    dydaktycznego,
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
      działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
      (bez daty).

Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 04.02.2022 r.
   Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25.02.2022 r.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   4 680 – 4 700 zł. brutto
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.01.2021
Data publikacji:
05.01.2022 10:31
Data aktualizacji:
04.03.2022 14:51
Liczba wyświetleń:
337
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KDermatologii.pdf233.73 KB