Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
 • w całym dorobku posiada co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 50 pkt. w czasopismach posiadających IF, w tym co najmniej 20 pkt. jako pierwszy autor.
 
Ponadto:
 • wykazuje się zainteresowaniami naukowymi w zakresie technologii betonu, materiałów budowlanych oraz konstrukcji żelbetowych,
 • wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego i niemieckiego oraz biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
 • posiada doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej na uczelni zagranicznej.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Potwierdzona kopia dyplomu poświadczająca uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
 5. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
  i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
 8. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego i niemieckiego (certyfikat lub zaświadczenie wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 11. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm..),
 12. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania
  do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie
     od 14 stycznia do 14 lutego 2022 roku w godz. 8.00-10.00.
·       Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej
     na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
·       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
·       Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć
      i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji
      Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta wynosi 5.000 zł brutto.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
      bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2022
Data publikacji:
12.01.2022 22:02
Data aktualizacji:
22.02.2022 14:55
Liczba wyświetleń:
486
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja_o_wynikach_konkursu_pdf.pdf53.63 KB