Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł zawodowy lekarza, specjalista w dziedzinie psychiatrii,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo - badawczej,
·   umiejętność pracy w zespole,
·   autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/
   rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·   kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu
   dydaktycznego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela
     z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 27.02.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21.03.2022 r.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
    3 205,00 zł brutto.
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
    z 2021 r. poz. 478
).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
28.01.2022 10:04
Data aktualizacji:
28.01.2022 10:04
Liczba wyświetleń:
250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument