konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza, specjalista w dziedzinie psychiatrii,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo - badawczej,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału
   w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
·  kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu
   dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami,
    analiza bibliometryczna,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 27.02.2022 r.
   Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21.03.2022 r.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3 205,00 zł brutto.
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
                                                           
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
28.01.2022 10:18
Data aktualizacji:
28.01.2022 10:18
Liczba wyświetleń:
259
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument