Nr 152 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów ....

UCHWAŁA Nr 152
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych
na rok akademicki 2022/2023
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023 dokonuje się następujących zmian:
  1)   w § 3, po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
      „4a. Na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne
             obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości
             muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz  umiejętności
             głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, a także konkurs (ranking) sumy %
             punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
             postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
             Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy
             uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.”,
  2)   w § 4, po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
      „4a. Na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne
             obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości
             muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności
             głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, a także konkurs (ranking) średniej
             ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
             postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
             Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają
             zaliczenie testu predyspozycji.”,
  3)   w § 7 ust. 4 pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:
       „c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka,
            gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce,
            matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria
            produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
        d) na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie
            trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe,
            dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia,
            lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna
            i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia,
            teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia
            i (historia lub wiedza o społeczeństwie),”,
  4)   w § 7 ust. 4 pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
       „d) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku – przedmioty matematyka lub fizyka
            oraz geografia lub chemia,”,
  5)   w § 14 ust. 2 pkt. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
       „a) na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, dietetyka, gastronomia-
             sztuka kulinarna, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo,
             technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta
             w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),”,
  6)   w § 14 ust. 2 pkt. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
 
       „d) na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe,
            bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia,
            historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia,
            turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza
            o społeczeństwie),”,
  7)   w § 18 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2) od 1 czerwca do 31 października – w rekrutacji letniej,”,
  8)   w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2. Rektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, może zdecydować o zniesieniu bądź zmianie
            sposobu oceny predyspozycji kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym
            na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
            w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku oraz logopedia.”,
  9)   w załączniku 1A do Uchwały:
       a)    po wierszu 15. dodaje się wiersz 15a. w brzmieniu:
            „15a. Inżynieria w logistyce”,
       b)    skreśla się wiersz 40,
       c)    po wierszu 41. dodaje się wiersz 41a. w brzmieniu:
            „41a. Doradztwo podatkowe”,
10) w załączniku 1C do Uchwały dodaje się wiersz 4 w brzmieniu:
4
Produkcja muzyczna
i realizacja dźwięku 4
Test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz  umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) w wyjaśnieniach pod tabelą stanowiącą załącznik 1C do Uchwały w punkcie 3 kropkę zastępuję
      się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
      „4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) sumy %
           punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.”,
12) w załączniku 2A do Uchwały:
      a)    po wierszu 15. dodaje się wiersz 15a. w brzmieniu:
           „15a. Inżynieria w logistyce”,
      b)    skreśla się wiersz 40,
      c)    po wierszu 41. dodaje się wiersz 41a. w brzmieniu:
           „41a. Doradztwo podatkowe”,
13) w załączniku 2B do Uchwały dodaje się wiersz 4 w brzmieniu:
4
Produkcja muzyczna
i realizacja dźwięku 4
Test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz  umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.
1. język obcy nowożytny**,
2. matematyka lub fizyka***,
3. geografia lub chemia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) w wyjaśnieniach pod tabelą stanowiącą załącznik 2B do Uchwały w punkcie 3 kropkę zastępuję
      się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
      „4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) średniej ocen
            przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM w Olsztynie
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
01.02.2022 12:13
Data aktualizacji:
01.02.2022 12:13
Liczba wyświetleń:
298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument