Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Teorii Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów

                                                                       
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Teorii Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów
 
 
Kryteria kwalifikacyjne:
  • stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych,
  • co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
  • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list ministerialnych,
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub złożony co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywna ocenę,
  • znajomość języków obcych - preferowany język angielski,
  • znajomość metodyki badań koniunktury gospodarczej,
  • znajomość zagadnień wielowymiarowej analizy rynku,
  • znajomość modeli makroekonomicznych.
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy [ link ],
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a
    [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120 ustawy
    z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),
9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],
10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 
Informacje:  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 5 marca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.02.2022
Data publikacji:
02.02.2022 11:17
Data aktualizacji:
02.02.2022 11:17
Liczba wyświetleń:
366
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument