Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego (1/8 etatu)

 
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego (1/8 etatu)
 
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów”- akronim UpWaste (Umowa
nr FACCE SURPLUS/III/UpWaste/02/2020 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach III konkursu Programu „ERA-NET FACCE SURPLUS”)
 
Opis stanowiska
1. Umowa na czas określony.
2. Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy
    i innych aktów normatywnych.
 
Główne zadania:
 1. Wykonywanie prac badawczych w projekcie pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów”(UpWaste).
 2. Prowadzenie prac badawczych w zakresie potencjału rynkowego i akceptacji społecznej nowych produktów spożywczych i paszowych wytworzonych z biomasy glonów i owadów zgodnie z założeniami i harmonogramem realizacji projektu.
 3. Kompletowanie wyników badań naukowych podstawowych, rozwojowych i przemysłowych w kontekście analizy techniczno-ekonomicznej, środowiskowej i społecznej.
 4. Opracowanie sprawozdań, raportów, publikacji i innych materiałów dokumentujących efekty badań prowadzonych w ramach projektu w zakresie potencjału rynkowego i akceptacji społecznej nowych produktów spożywczych i paszowych wytworzonych z biomasy glonów i owadów zgodnie z harmonogramem kamieni milowych i raportów (deliverables).
 5. Współpraca z partnerami projektu z UWM oraz konsorcjum projektu.
 6. Wykonywanie prac badawczych zgodnie z planem realizacji w/w projektu.
 7. Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 8. Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 9. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
  w Uniwersytecie.
Wymagania
·    Wykształcenie min. wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym
·    minimum 3-letni udokumentowany staż pracy
·    wiedza z zakresu ekonomii
·    znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2
·    bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office
  
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    Życiorys
2.    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.    Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
     potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.    Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM, dostępny na stronie:
     http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
5.    Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L
     nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs - stanowisko specjalisty UpWaste w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM”.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.02.2022 r.
 
Inne informacje
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
prof. dr hab. Janusz Gołaszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.02.2022
Data publikacji:
04.02.2022 15:13
Data aktualizacji:
17.02.2022 11:30
Liczba wyświetleń:
456
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument